මොනවද මේ ආර්ඩුයිනෝ CLI?

Author: Shazin Sadakath


ආර්ඩුයිනෝ යනු මොනවාදැයි අප මීට පෙර කීප වතාවක්ම කතා කර ඇත්තෙමු (මෙම ලිපි කියවන්න). අද අප හදුන්වා දෙන්නට යන්නේ ආර්ඩුයිනෝ වැඩසටහන් නිර්මාණය කළ හැකි නවතම මෙවලමක් පිළිබඳ වයි.

නමින් ආර්ඩුයිනෝ CLI (Arduino Command Line Interface) මෙවලම තරමක් ප්‍රවීණ ආර්ඩුයිනෝ නිර්මාණ කරුවන් සඳහා හඳුන්වා දී ඇත. මෙමගින් ආර්ඩුයිනෝ IDE (Arduino Integrated Development Environment) මෙවලම යොදා ආර්ඩුයිනෝ වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවට තමාට හුරු පුරුදු notepadයක් හා command line interfaceයක් (Windows BATCH, Windows Powershell, Linux BASH)  යොදා ගෙන ආර්ඩුයිනෝ වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීමේ අවස්ථාව හිමි කර දී ඇත. මෙය කෙසේ භාවිත කළ හැකි දැයි දැන් අප බලමු.

පළමුව ඔබ භාවිතා කරන පද්ධති මෘදුකාංගයට (Operating System) සරිලන ආර්ඩුයිනෝ CLI මෙවලම බා ගැනීම කළ යුතුය.

පසුව බා ගන්නා ලද ආර්ඩුයිනෝ CLI මෙවලම unzip කර, එහි ඇති executable ෆයිලයේ නම arduino-cli ලෙස වෙනස් කර ගන්න. පසුව පහත සඳහන් commands මගින් එය PATH variable යට ඇතුලත් කළ යුතුය.

Windows

set PATH=%PATH%;/abosule/path/to/arduino-cli

Linux/Unix/Mac

export PATH=$PATH:/absolute/path/to/arduino-cli


ආර්ඩුයිනෝ CLI මගින් නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම, අලුත් boardයක් install කිරීම, libraries install කිරීම, compile කිරීම සහ board යට upload කිරීම ආදිය කරන්නේ කෙසේදැයි බලමු.

නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම

පහත සඳහන් විධානය යොමු කිරීමෙන් නව ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹිය හැක.

arduino-cli sketch new MySketch

මෙමගින් අලුත් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ වන අතර MySketch.ino නම් sketch file යද generate වනු ඇත. මෙය ඔබට රිසි සේ වෙනස් කර ගත හැක. නමුත් එහි සාමාන්‍ය ව්‍යුහය පහත දැක්වේ.

void setup() {
}

void loop() {
}

අප මෙය blinking LED වැඩසටහනට සමානව වෙනස් කර ගමු.

#define LED_BUILTIN 13

void setup() {
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
 delay(1000);
}

අලුත් boardයක් install කිරීම

අලුත් boardයක් install කිරීම සඳහා පහත විධානයන් යොදා ගත හැක.

arduino-cli core update-index

පසුව පහත විධානය යොමු කර ආර්ඩුයිනෝ UNO වට අදාළ පැකේජය install කළ හැක.

arduino-cli core search uno

Searching for platforms matching 'uno'

ID              Version    Installed       Name
arduino:avr     1.6.20     No              Arduino AVR Boards

ආර්ඩුයිනෝ UNO බෝඩය install කිරීමට පහත විධානය යොමු කළ යුතුය

arduino-cli core install arduino:avr

මෙලෙස install කළ පසු ඔබට එය සාර්ථකව සිදු වී දැයි බැලීමට පහත විධානය යොමු කළ හැක.

FQBN                   Port ID               Board Name

arduino:avr:uno                      2341:0043 Arduino/Genuino Uno

මෙහිදී PORT යන ස්ථානයේදී windows මෙහෙයුම් පද්ධතියේ COMX (COM1, COM2) ලෙසද, Linux/Unix/Mac මෙහෙයුම් පද්ධති වල /dev/ttyACMX (/dev/ttyACM0, /dev/ttyACM1) ලෙසද සදහන් වේ. මෙය වැදගත් අංගයකි. තවද FQBN (Fully Qualified Board Name) යන board යේ සම්පූර්ණ නමද වැදගත් වේ.

Compile කිරීම

පහත විධානය යොදා ගෙන ඔබගේ ආර්ඩුයිනෝ වැඩසටහන compile කළ හැක. මෙහිදී --fqbn සඳහා board යේ සම්පූර්ණ නම සැපහිය යුතුය.

arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:uno /MySketch

Downloading and installing missing tool: builtin:ctags@5.8-arduino11
Downloading builtin:ctags@5.8-arduino11...
builtin:ctags@5.8-arduino11 downloaded
Installing builtin:ctags@5.8-arduino11
builtin:ctags@5.8-arduino11 installed
Sketch uses 928 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.

Upload කිරීම

arduino-cli upload -p PORT --fqbn arduino:avr:uno /MySketch

ඉහත විධානය මගින් ආර්ඩුයිනෝ UNO වට අප ලියූ වැඩසටහන upload කළ හැක. මෙහිදී --fqbn සඳහා board යේ සම්පූර්ණ නම සැපහිය යුතුය. PORT යන ස්ථානයට ඉහත සඳහන් කළ PORT නම යෙදිය යුතුය.

 

වැඩි විස්තර https://github.com/arduino/arduino-cliTags: Arduino CLI Sinhala Sri Lanka How To
Views: 2740
Register for more exciting articles

Comments

Please login or register to post a comment.


There are currently no comments.