ආර්ඩුයිනෝ Sensor ලේසියෙන් කියවමු 

Author: Shazin Sadakath


ආර්ඩුයිනෝ Sensor වලින් දත්ත කියවීම අප බොහෝ දෙනා අපගේ ව්‍යාපෘති තුළ කර ඇත්තෙමු. ඒ අවස්ථාවලදී අපට යම් යම් කොන්දේසි මත තීරණ ගැනීමට වන අවස්ථා බහුලය. උදාහරණයක් ලෙස Photo-resistor Sensor කියවීම 100ට අඩු නම් බල්බය දැල්වීම හා 100 හෝ ඊට වැඩි නම් නිවීම ගත හැක. මෙහිදී අඩු කියවීම අංශක 5 කින් වැරදීමට හැකි අතර දත්ත වල වෙනස අංශක 5ක් වූ විට පමණක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි.

මෙවන් Sketch ලිවීමේදී අප if සහ else if, else භාවිතා කිරීම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නෙමු. 

නමුත් අප අද කතා කරන Stator library ය යොදා ගනිමින් එවන් දෙයක් පහසුවෙන්, නම්‍යශීලීව (අනාගතයේ පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි) හා ලේසියෙන් කියවිය හැකි ආකාරයෙන් කර ගත හැකිය.
 

#include <Stator.h>

Stator<int> sensor;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 // Set a point where we consider our state to have crossed a threshold from false to true
 sensor.setThreshold(100);
 // Set an error margin, so anything below 95 will be considered below threshold
 // and everything above 105 will be considered above threshold
 // this avoids getting spammed when the sensor reads close to the threshold
 sensor.setErrorMargin(5);
 // set intial state
 sensor = 0;
}

void loop() {
 sensor = analogRead(0);
 // Lets avoid being spammed if the sensor value fluctuates a little
 // we will only be notified of a change when the sensor changed by more than 5
 // since the previous reading. Be cautious if you got a slowly drifiting sensor!
 if(sensor.changedBy(5) && sensor.isAboveThreshold()){
  Serial.println("On light");
 }else if(sensor.changedBy(5) && sensor.isBelowThreshold()){
  Serial.println("Off light");
 }
}

වැඩි විස්තර සඳහා https://github.com/PTS93/Stator කියවන්න.

 Tags: Arduino Stator Library Sketch Readability Sensor
Views: 1137
Register for more exciting articles

Comments

Please login or register to post a comment.


There are currently no comments.