අලුත්ම ආර්ඩුයිනෝ Nano උපාංග

Author: Shazin Sadakath


ආර්ඩුයිනෝ පවුලේ අලුත්ම සාමාජිකයින් හැටියට අද අප හදුන්වා දෙනු ලබන්නේ අලුත්ම ආර්ඩුයිනෝ Nano උපාංග කට්ටලයකි. මෙම නවතම ආර්ඩුයිනෝ Nano උපාංග වර්ග හතරකින් එළි දක්වා ඇත්තේ ලඟදී පැවති Maker Faire නම් ප්‍රදර්ශනයේදීය.

එම ආර්ඩුයිනෝ Nano වර්ග හතර වන්නේ;

ආර්ඩුයිනෝ Nano Every – මෙය එදිනෙදා සියලු ව්‍යාපෘති සඳහා යෝග්‍ය වේ. මෙය headers සහිතව හා රහිතව මිලට ගත හැක. මිල ඇ. ඩෝ. 11 සිට.

ආර්ඩුයිනෝ Nano 33 IoT – මෙය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා, ආරක්‍ෂිත, අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කළ හැකි උපාංගයෙකි. මෙය headers සහිතව හා රහිතව මිලට ගත හැක. මිල ඇ. ඩෝ. 20.00 සිට.

ආර්ඩුයිනෝ Nano 33 BLE – මෙය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා, අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් ඇති, Bluetooth සම්බන්ධ කළ හැකි උපාංගයෙකි. මෙය headers සහිතව හා රහිතව මිලට ගත හැක. මිල ඇ. ඩෝ. 21.00 සිට.

ආර්ඩුයිනෝ Nano BLE Sense – මෙය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා, අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් ඇති, Bluetooth සම්බන්ධ කළ හැකි උපාංගයෙකි. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙහි පීඩන හා උෂ්ණත්ව මැනීමට, ආර්ද්රතාවය මැනීමට, සමීපත්වය/සංසරණීය එළිය/රතු,කොළ,නිල් එළි මැනීමට sensors අඩංගු වීමයි. මීට අමතරව හඬ පටිගත කිරීම සඳහා මයික්රෆොනයක්ද අන්තර්ගත වේ. මිල ඇ. ඩෝ. 31.50 සිට.

 
Views: 828
Register for more exciting articles

Comments

Please login or register to post a comment.


There are currently no comments.